Το πλαίσιό μας είναι ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα στοιχεία:

δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για τις ΜΜΕ και εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στις ΜΜΕ.

Ένα πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο θα κατηγοριοποιεί και θα περιγράφει τις απαραίτητες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι ομάδες-στόχοι μας για να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις κρίσεις σε πρώιμο στάδιο και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα αντίμετρα.

Ένα πλαίσιο δεικτών, το οποίο καταγράφει και περιγράφει ποιοτικούς δείκτες για την ανάλυση των 6 σταδίων κρίσης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Πλαίσιο SECURE είναι ένας ανοιχτός πόρος για εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές, συμβούλους διαχείρισης και επιχειρηματικούς μέντορες που εργάζονται με διευθυντές ΜΜΕ και δομές υποστήριξης για ΜΜΕ, όπως εμπορικά επιμελητήρια και θερμοκοιτίδες.

Πώς θα ωφεληθείτε;

Το Πλαίσιο μάθησης SECURE έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες μιας ποικιλόμορφης ομάδας διευθυντών ιδιοκτητών και διευθυντών ΜΜΕ. Μέσω της χρήσης του, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ΜΜΕ και οι μελλοντικοί επιχειρηματίες θα αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση της σημασίας των μηχανισμών και των δεικτών έγκαιρης ανίχνευσης και έτσι θα είναι καλύτερα σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα αντίμετρα.